Všeobecné obchodné podmienky

1. Vymedzenie základných pojmov

Obchodné podmienky – sú aktuálne Obchodné podmienky uverejnené na webovom sídle Predávajúceho: www.shaty.sk

E-shop – je webové sídlo Predávajúceho: www.shaty.sk

Predávajúci – a zároveň prevádzkovateľ E-shopu je spoločnosť SHATY s.r.o., so sídlom Klčové 2090/40, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, IČO: 50 110 675, zápísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 32532/R

Kupujúci – je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a objednala Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Spotrebiteľ – je Kupujúci – fyzická osoba

Zmluvné strany – sú Predávajúci a Kupujúci spolu

Tovar – je akýkoľvek Tovar aktuálne ponúkaný na E-shope

2. Úvodné ustanovenia

2.1 Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom E-shopu na webovom sídle Predávajúceho: www.shaty.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku.

2.2 Odoslaním objednávky Kupujúci v plnom rozsahu súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami.

2.3 Tieto Obchodné podmienky platia pre všetky právne vzťahy vznikajúce na základe, alebo v súvislosti s kúpou Tovaru objednaného prostredníctvom E-shopu.

 3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1 Vyplnením objednávky vyjadruje Kupujúci svoju vôľu uzavrieť s Predávajúcim kúpnu zmluvu. Odoslanie objednávky sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho.

3.2 Kupujúci má právo stornovať objednávku, bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

3.3 Predávajúci potvrdí prijatie objednávky bez zbytočného odkladu na e-mail Kupujúceho uvedený v  objednávke. Toto potvrdenie sa podľa § 6 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) považuje za potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

3.4 Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že tieto Obchodné podmienky čítal, ich obsahu porozumel a s ich obsahom v plnom rozsahu súhlasí.

4. Platobné podmienky

4.1 Cena Tovaru uvedená na E-shope je konečná, bez DPH.

4.2 Kupujúci berie na vedomie, že znáša náklady spojené s doručením objednávky, t.j. poštovné, okrem prípadov, kedy je výslovne uvedené, že náklady spojené s doručením objednávky sú započítané v cene Tovaru, alebo zdarma.

4.3 Za Tovar objednaný cez tento E-shop može Kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

Platobnou kartou – najrýchlejší spôsob spracovania transakcie s okamžitým potvrdením platby. Predávajúci podporuje nasledujúce druhy platobných kariet: MasterCard, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron, Maestro.

Cez PayPal – platba elektronickou peňaženkou s okamžitým spracovaním transakcie, bez potreby poskytovať osobné, alebo finančné údaje Kupujúceho.

Na dobierku – zaplatenie Tovaru pri prevzatí objednávky Kupujúcim v hotovosti, alebo platobnou kartou.

5. Dodacie podmienky

5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať druh a množstvo Tovaru na základe objednávky Kupujúceho za cenu platnú v čase odoslania objednávky, riadne a včas podľa týchto Obchodných podmienok.

5.2 Predávajúci vybaví a odošle objednávku do 1-3 pracovných dní odo dňa potvrdenia prijatej objednávky. Predávajúci sa zaväzuje o odoslaní objednávky Kupujúceho upovedomiť.

5.3 Ku každej objednávke bude priložená faktúra vystavená na Kupujúceho, podľa údajov, ktoré uviedol v záväznej objednávke. Zároveň bude ku každej objednávke priložené poučenie o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

5.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného Tovaru zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.

5.5 Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný Tovar a zaplatiť za objednaný Tovar dojednanú cenu.

 6. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

6.1 Spotrebiteľ má podľa § 7 ods. 1, písm. a) Zákona o ochrane Spotrebiteľa, právo do 30 dní odo dňa kedy on, alebo ním poverená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar, odstúpiť od zmluvy aj bez udania dôvodu. Odstúpiť od zmluvy a vrátiť zakúpený Tovar má Spotrebiteľ právo len v prípade ak je tovar nepoškodený, nenosený, s pôvodnými visačkami a v stave v akom ho on, alebo ním poverená tretia osoba prevzala.

6.2 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.3 Spotrebiteľ je povinný oznámiť Predávajúcemu, že si uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy písomným vyhlásením tak, že vyplnený Formulár o odstúpení od zmluvy, spolu s Tovarom, ktorý chce vrátiť pošle ako doporučenú zásielku, resp. doporučený list na adresu: SHATY s.r.o., P.O.BOX 146, 820 05 Bratislava 25

FORMULÁR O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY na stiahnutie tu

6.4 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty, t.j. tridsiaty deň odo dňa prevzatia Tovaru. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Spotrebiteľ.

6.5 Odstúpením od zmluvy sú si Zmluvné strany povinné vrátiť vzájomne poskytnuté plnenia, pričom Spotrebiteľ znáša iba náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu.

6.6 Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi písomne potvrdiť prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvyPredávajúci je zároveň povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa potvrdenia o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov spojených s doručením objednávky.

6.7 Platby zaplatené cez PayPal, alebo platobnou kartou budú Spotrebiteľovi vrátené na účet, z ktorého boli platby vykonané. Platby za tovar objednaný na dobierku budú vrátené na účet, ktorý Spotrebiteľ uvedie vo Formulári o odstúpení od zmluvy. Tovar vrátený spôsobom na dobierku Predávajúci nepreberie a Spotrebiteľovi platby nevráti.

6.8 Predávajúci má právo vrátený Tovar neprijať a kúpnu cenu nevrátiť, ak Spotrebiteľ vráti Tovar poškodený, nosený, s odstrihnutými visačkami, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v akom ho Spotrebiteľ alebo ním poverená tretia osoba prevzala.

7. Uplatnenie reklamácie pri kúpe Tovaru

 7.1 Kupujúci má právo na kúpu bezchybného Tovaru a právo aby bol Tovar bezchybný počas celej záručnej doby.

7.2 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na zakúpený Tovar v dĺžke 24 mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.

7.3 Predávajúci sa zaväzuje vydať Kupujúcemu záručný list formou dokladu o kúpe Tovaru (faktúra). Kupujúci je povinný tento doklad predložiť pri uplatnení reklamácie Tovaru Predávajúcemu, inak je Predávajúci oprávnený reklamáciu zamietnuť.

7.4 V prípade ak si Kupujúci praje uplatniť právo na reklamáciu tovaru je povinný o tom písomne upovedomiť Predávajúceho formou vyplneného reklamačného formuláru:

REKLAMAČNÝ FORMULÁR na stiahnutie tu

Kupujúci je povinný zaslať reklamovaný Tovar spolu s vyplneným reklamačným formulárom a faktúrou ako dokladom o kúpe tovaru ako doporučenú zásielku, resp. doporučený list na adresu: SHATY s.r.o., P.O.BOX 146, 820 05 Bratislava 25

7.5 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si Tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že Kupujúci zistí, že Tovar pri prevzatí nezodpovedá kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť Predávajúceho.

 Kupujúci je oprávnený poveriť prevzatím tovaru aj tretiu osobu. Pokiaľ tovar prevezme Kupujúcim poverená tretia osoba, vzťahujú sa na ňu pri prevzatí tovaru povinnosti podľa bodu 6.2. vyššie týchto Obchodných podmienok ako na Kupujúceho.

7.6 Ak Kupujúci zistí chybu Tovaru, ktorá sa vyskytne po kúpe, je povinný ju oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo Kupujúceho na reklamáciu Tovaru zanikne.

– Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje Predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať  namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť vadnú (chybnú) vec za bezchybnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

– Ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má Kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

– V prípade, že má vec najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní Tovaru, má Kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

– Ak sa chyba Tovaru, aká bola najmenej dvakrát  opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe, Kupujúci má právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

– Ak ide o chybu Tovaru ktorá sa síce odstrániť nedá, ale nebráni riadnemu užívaniu veci má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

7.7 Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú Predávajúci Kupujúceho neupozornil, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

7.8 Právo odstúpiť od zmluvy má Kupujúci aj vtedy, ak ho Predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené Kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

7.9 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, je Predávajúci povinný vybaviť reklamáciu ihneď. V odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom jej vybavenie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

7.10 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.11 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.12 Ak pri reklamácii dôjde k výmene Tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci Kupujúcim.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Predávajúci je v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom spracúva osobné údaje Kupujúcich na účely plnenia kúpnej zmluvy, uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa čl. 3 týchto Obchodných podmienok. Kupujúci uvedením súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami pri odoslaní objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona o ochrane osobných údajov a svojimi právami ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

8.2 Predávajúci je v zmysle GDPR a zákona zároveň prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom spracúva osobné údaje Kupujúcich na marketingové účely. Kupujúci výberom možnosti s poskytnutím osobných údajov na marketingové účely (odber noviniek) súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov Predávajúcemu na marketingové účely (odber noviniek). Kupujúci uvedením súhlasu s Obchodnými podmienkami potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona o ochrane osobných údajov a svojimi právami ako dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

8.3 Kupujúci, ako dotknutá osoba má tieto práva:

a) Právo na prístup k údajom. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

b) Právo na opravu. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

c) Právo na vymazanie. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý zo zákonom ustanovených dôvodov.

d) Právo na obmedzenie spracúvania.Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden zo zákonom ustanovených prípadov.

e) Právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktú­ rovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil.

f) Právo namietať. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka.

g) Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom týmito Obchodnými podmienkami neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.2 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a fyzickou osobou – podnikateľom a medzi Predávajúcim a právnickou osobou, týmito Obchodnými podmienkami neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.3 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky v prípade potreby zmeniť, alebo doplniť. Takéto zmeny, alebo doplnenia vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na E-shope.

9.4 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť ich zverejnením na E-shope.