Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.shaty.sk je spoločnosť SHATY s.r.o. so sídlom Klčové 2090/40, Nové Mesto nad Váhom 915 01, IČO: 50 110 675 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na doručovanie tovaru, telefonický kontakt a e-mail, a to len na vymedzený, alebo ustanovený účel, ktorým je:

• Plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a Vami ako kupujúcim podľa čl. 3 Obchodných podmienok

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu, na ktorý boli poskytnuté a na úkony nevyhnutne spojené s vybavením objednávky, resp. s plnením povinností vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy, vrátane predzmluvných záväzkov.

Všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné, zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu, nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou spolupracujúcich prepravných spoločností, a to len v rozsahu nevyhnutnom na doručenie objednávky.

• Marketingové účely, resp. zasielanie newslettera s novinkami

Na zasielanie newslettera s novinkami sa môžete kedykoľvek dobrovoľne prihlásiť, čím súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely.

Odber noviniek a teda svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na možnosť „Odhlásiť sa z odberu noviniek”, ktorá sa nachádza v dolnej časti každého newslettra, alebo zaslaním písomnej žiadosti o odhlásenie z odberu noviniek na e-mail: info@shaty.sk.

Ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, zo zákona máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

a) právo na prístup k údajom. Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom

b) právo na opravu. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

c) právo na vymazanie. Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v zákone.

d) právo na obmedzenie spracúvania. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden zo zákonom ustanovených prípadov.

e) právo na prenosnosť údajov. Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktú­rovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil.

f) právo namietať. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov.

g) právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mail: info@shaty.sk.

Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva a uchováva. Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Prevádzkovateľ je povinný a zaväzuje sa bez zbytočného odkladu zabezpečiť likvidáciu tých osobných údajov, ktorých účel spracúvania skončil.