Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.shaty.sk je spoločnosť SHATY s.r.o. so sídlom Klčové 2090/40, Nové Mesto nad Váhom 915 01, IČO: 50 110 675 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (“ďalej len zákon”), v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na doručovanie tovaru, telefonický kontakt a e-mail, a to len na vymedzený, alebo ustanovený účel, ktorým je:

• Plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a Vami ako kupujúcim podľa čl. 3 Obchodných podmienok

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu, na ktorý boli poskytnuté a na úkony nevyhnutne spojené s vybavením objednávky, resp. s plnením povinností vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy, vrátane predzmluvných záväzkov.

Všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné, zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu, nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou spolupracujúcich prepravných spoločností, a to len v rozsahu nevyhnutnom na doručenie objednávky.

• Marketingové účely, resp. zasielanie newslettera s novinkami

Na zasielanie newslettera s novinkami sa môžete kedykoľvek dobrovoľne prihlásiť, čím súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely.

Odber noviniek a teda svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na možnosť „Odhlásiť sa z odberu noviniek”, ktorá sa nachádza v dolnej časti každého newslettra, alebo zaslaním písomnej žiadosti o odhlásenie z odberu noviniek na e-mail: info@shaty.sk.

Ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, zo zákona máte ako dotknutá osoba právo, na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal Vaše osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby.

Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mail: info@shaty.sk.

Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva a uchováva. Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Prevádzkovateľ je povinný a zaväzuje sa bez zbytočného odkladu zabezpečiť likvidáciu tých osobných údajov, ktorých účel spracúvania skončil.